Array

Adatkezelési tájékoztató

Weboldal (autsoft.net)

Tartalom

Tartalom... 2

1      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.. 3

2      SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. 3

3      KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE. 4

3.1    KARRIER OLDALON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN.. 4

3.2    KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP ESETÉN.. 4

3.2.1      CAPTCHA.. 5

3.3    HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN.. 5

4      AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS. 5

5      AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE. 5

6      Címzettek. 5

7      AZ ADATOK BIZTONSÁGA.. 6

8      ÖNT MEGILLETŐ JOGOK. 6

8.1    A tájékoztatás kéréshez való jog. 6

8.2    A helyesbítéshez való jog. 7

8.3    A törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog. 7

8.4    A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog. 7

8.5    Az adathordozhatósághoz való jog. 7

8.6    A tiltakozáshoz való jog. 7

8.7    Panasztétel és jogorvoslat. 8

 

 

1        ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele adódna, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján járunk el.

2        SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adatkezelő neve

AutSoft Zrt.

Adatkezelő címe

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4,
Infopark C épület, I. emelet

Adatkezelő elérhetőségei

info@autsoft.hu

www.autsoft.net

 

Adatvédelmi Tisztviselő

Cseh Patrik

Adatkezelő elérhetőségei

dpo@autsoft.hu

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4,
Infopark C épület, I. emelet

 

3        KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1       KARRIER OLDALON TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN

Érintett által önkéntesen megadott adatok alapján.

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

név, e-mail cím, telefonszám, csatolt önéletrajzban, motivációs levélben szereplő adatok              

Munkakör megpályázásához szükséges kompetenciák azonosítása, pályázati anyag elbírálása              

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1, de legkésőbb az állás betöltésétől számított 1 (egy) hónapon belül

Meghirdetett pozícióinkra történő jelentkezés a careers.zenitech.co.uk oldalon keresztül történik. A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatásért kérjük tekintse meg a részletes adatkezelési tájékoztatót.

3.2       KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP ESETÉN

Érintett által önkéntesen megadott adatok alapján.

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

név, e-mail cím, telefonszám, vállalat, üzenet szövege és tárgya              

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, beérkező megkeresések megválaszolása

Magánszemély esetén:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

 

Nem természetes személy kapcsolattartója estén:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke

Hozzájárulás visszavonásáig1, de legkésőbb azadatkezelési cél teljesítésétől számított 1 évig

 

3.2.1         CAPTCHA

Az oldalunk védelme érdekében reCAPTCHA szolgáltatást használunk, amely személyes adatokat is gyűjthet (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja), erre vonatkozóan bővebb tájékoztatást a Google adatkezelési tájékoztatója és a felhasználási feltételei adnak.

3.3       HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN

Feliratkozás során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok

Cél

Jogalap

Az adatkezelés időtartama

név, e-mail cím

Hírlevél küldése feliratkozott személyek részére

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1

1 Hozzájárulását a fent megadott címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton bármikor visszavonhatja.

4        AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

5        AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az adatok kezelésére, feldolgozására Szervezetünk, a honlap üzemeltetésével, karbantartásával, frissítésével foglalkozó munkatársai jogosultak.

A pályázati anyagok kezelésére, feldolgozására Társaságunk emberi erőforrással foglalkozó munkatársai, valamint közvetlen felettes, és munkáltatói jogkört gyakorló vezető jogosult.

6        Címzettek

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

 

Adatfeldolgozó

Igénybevétel célja

RACKFOREST KFT.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Domain, tárhely biztosítása

HubSpot

12nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Ireland

Telefon: +353 1 5187500

Online marketingtevékenység optimalizálása, CRM, személyre szabott ajánlatok
A HubSpot adatvédelmi rendelkezéseiről bővebben:

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Bővebben a HubSpot EU-adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelőségéről:

https://legal.hubspot.com/data-privacy

Zenitech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
3526 Miskolc, Arany János tér 1. C-D. ép. földszint

Tulajdonosi jogkör gyakorlása

7        AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Szervezetünk elkötelezett az adatbiztonság mellett, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük azokat az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket is – amelyek lehetővé teszik, hogy személyes adatai biztonságban legyenek (pld. vírusvédelem, tűzfal alkalmazása, belépési/adatkezelési jogosultságok szabályzása stb.). A jogosulatlan hozzáférés vagy közzététel megakadályozása érdekében a gyűjtött adatok védelméhez és biztosításához megfelelő fizikai, elektronikai és irányítási eljárásokat állítottunk fel.

Felelős vállalatként biztosítjuk az információk és az információfeldolgozó folyamatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását információbiztonsági politikánkban részletezetteknek megfelelően.

8        ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

8.1       A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön, mint az adatkezelésben érintett személy (továbbiakban úgy is mint Érinett) a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

8.2       A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja levelezési címét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.3       A törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Adatkezelő a GDPR 17. cikk (1)-(2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek teljesülése esetén és módon, törli az Ön személyes adatait. (pl.: adatkezelési cél megszűnése esetén) Ön is kezdeményezheti Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a törlését a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Törlésre vonatkozó igényét Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok további kezelésére, tárolására a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében rögzített feltételek kötelezik. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor Adatkezelő az igényt haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küld értesítést az érintett személynek.

8.4       A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag a GDPR 18. cikk (2) bekezdésében megjelölt célból kezelhetők. A zárolást Adatkezelő a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében megjelölt ideig tartja fenn. A zárolás feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett személyt.

8.5       Az adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy Adatkezelő az önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Ön továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Adatkezelő továbbítsa egy másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

8.6       A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére Adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.7       Panasztétel és jogorvoslat

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval, vagy a személyes adatok kezelésével, illetve a vonatkozó jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. 

 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

 

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram